FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: instruktora terapii zajęciowej do pracowni ceramicznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skale, ul. Langiewicza 8 w wymiarze pełnego etatu.

Aplikacje prosimy składać na adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Skale,

ul. Langiewicza 8, 32-043 Skała

lub wtz.skala@fundacja-leonardo.pl

Stanowisko: Instruktor terapii zajęciowej w pracowni ceramicznej

Wymagania formalne:
– Obywatelstwo polskie;
– Pełna zdolność do czynności prawnych.;
– Korzystanie w pełni z praw publicznych;
– Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
– umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy;
– Niekaralność za przestępstwa umyślne;
– Wykształcenie wyższe kierunkowe lub wykształcenie policealne w kierunku terapii zajęciowej lub wyższe o kierunku psychologia, pedagogika specjalna lub pokrewne, predyspozycje zawodowe;

Wymagania dodatkowe:
– znajomość podstaw prawnych t.j.:

    • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587 z późniejszymi zmianami);
    • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.);

– Samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, cierpliwość i odporność na stres;
-Zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę, bardzo dobra organizacja pracy.

Warunki pracy i płacy:
– Umowa o pracę na czas określony po umowie na okres próbny;
– Wynagrodzenie zasadnicze i inne elementy wynagrodzenia zgodne z regulaminem wynagradzania Fundacji Leonardo w Krakowie;
Wymagane dokumenty:
– CV;
– list motywacyjny;
– dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;
– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
-oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu procesu rekrutacyjnego;
-Dodatkowo mile widziane referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji.

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO OGŁASZA NABÓR DO:

ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH

prowadzonego w związku z realizacją projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat wielicki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Aplikacje prosimy składać na adres:

Mariusz Panek

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce
Wincentego Pola 20 A; 32-020 Wieliczka
lub
sekretariat.sczp@fundacja-leonardo.pl

Kontakt telefoniczny z biurem projektowym: 505 006 665

Stanowisko: Animator grup samopomocowych

Nasze oczekiwania:

– Wykształcenie: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku: pedagogika/pedagogika specjalna/ psychologia/socjologia/nauki o rodzinie;
– 2-letni staż pracy z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych;
– Odporność na stres;
– Pracowitość, dyspozycyjność;
– Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy;
– Umiejętność bardzo dobrej komunikacji z ludźmi;
– Umiejętność pracy w zespole;
– Zaangażowanie i motywacja do pracy;
– Umiejętność ustalania priorytetów, pracy pod presją czasu;
– Umiejętność pracy z wymagającym klientem.

Opis stanowiska:

– nawiązywanie i budowanie relacji z członkami grupy samopomocowej;
– organizowanie i prowadzenie grup samopomocowych dla osób doświadczających kryzysów psychicznych oraz ich sieci oparcia;
– udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych; pomocy w rozwiązywaniu problemów będących przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
– skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań; pomaganie w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
– pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;
– współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami;
– uzupełnianie dokumentacji.

Oferujemy:

– Stabilne warunki pracy i atrakcyjne wynagrodzenie;
– Pracę w miłej atmosferze;
– Możliwość rozwoju zawodowego;
– Pracę w innowacyjnym projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Komentarze zostały wyłączone.

Skip to content