Aktywni – Kompetentni – Samodzielni

Projekt zakończony, realizowany w latach 2017-2018.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM NOWYM PROJEKCIE „ AKTYWNI – KOMPETENTNI – SAMODZIELNI”

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” wraz z Partnerem – firmą szkoleniową MAESTRA realizuje projekt  pn. „Aktywni – Kompetentni – Samodzielni” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt ma na celu aktywizację społeczną i zawodową 100 osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, w tym 55 kobiet i 45 mężczyzn, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy kompetencji oraz umiejętności zawodowych i społecznych uczestników, jednocześnie zwiększając ich szansę na zatrudnienie.  Projekt jest realizowany od stycznia 2017 roku do grudnia 2018 roku.

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla uczestników projektu w zakresie co najmniej trzech form wsparcia:

– zaplanowania indywidulnej ścieżki rozwoju dla wszystkich uczestników dopasowanej do potrzeb i zasobów na podstawie nowoczesnej diagnostyki
– udziału w sesjach i spotkaniach z psychologiem
– udziału w sesjach poradnictwa rodzinnego
– wsparcia doradców zawodowych i Trenera Zatrudnienia Wspieranego
– kursy zwiększające kompetencje i umiejętności społeczne EX-IN
– szkolenia zawodowe
– staże zawodowe
– stypendia stażowe
– możliwość skorzystania z mieszkania chronionego

 

Serdecznie zapraszamy do projektu osoby, które:

 • zamieszkują województwo małopolskie
 • są w wieku od 18 do 67 lat
 • przeżyły kryzys psychiczny lub chorują psychicznie
 • są bezrobotne, bierne zawodowo lub pracują

 

Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę również dodatkowe kryteria, wskazane w regulaminie projektu.

Do projektu zostaną zrekrutowane cztery grupy uczestników, po 25 osób. Rekrutacja będzie odbywała się w sposób ciągły, aż do wyczerpania limitu miejsc, w odstępach dwóch miesięcy po każdym cyklu trwającego naboru. Pierwszy cykl przewidziany jest w miesiącach styczeń – luty!

 

ROZWINIĘCIE NA TEMAT FORM POMOCY I WSPARCIA OFEROWANEGO UCZESTNIKOM PROJEKTU:

 • Nowoczesna diagnostyka – poznanie własnego potencjału zawodowego. Gwarantujemy im udział w specjalistycznym, nowoczesnym badaniu QEEG, polegającym na tworzeniu za pomocą cyfrowo przetworzonego sygnału EEG mapy mózgu. Takie badanie pozwoli na szczegółowe określenie potencjału danej osoby.
 • Praca z psychologiem, diagnostą i doradcą zawodowym
 • Wsparcie zawodowe. Specjalnie przygotowany Trener Zatrudnienia Wspieranego pomoże, w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości, na wybór właściwej aktywności zawodowej oraz będzie towarzyszył i służył swoim wsparciem w trakcie podjętej pracy.
 • Wsparcie psychologiczne, polegające między innymi na: pomocy w rozwiązywaniu problemów i trudności, zwiększaniu wiary we własne możliwości, włączeniu w aktywne życie społeczne i zawodowe oraz wzmocnieniu samodzielności
 • Poradnictwo rodzinne i wsparcie terapeutyczne rodziny. Ta forma pomocy jest skierowana do całej rodziny osoby doświadczonej kryzysem psychicznym. Sesje terapeutyczne będą prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnego podejścia, tzw. Otwartego Dialogu.
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych – Kurs EX-IN Rozwojowy. Kurs ten jest prowadzony w formie warsztatów, nastawiony na zyskanie przez uczestników umiejętności społecznych, pomocnych w rozwoju osobistym i zawodowym.
 • Specjalistyczne kursy i szkolenia przygotowujące do zyskania określonych kompetencji zawodowych, w tym:
  Kurs EX-IN Zawodowy Program kursu bazuje na idei niemieckiego ruchu EX-IN, wedle którego doświadczenie zmagania się z chorobą może zostać przeformułowane w potencjał wiedzy i nowych kompetencji, między innymi cennych w zawodach związanych z pracą z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
  Ostateczny katalogu kursów zostanie ogłoszony po analizie potrzeb Uczestników Projektu.
 • Płatny staż zawodowy, umożliwiający zdobycie odpowiedniego doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy i zwiększenie szans na stałe zatrudnienie.
 • Mieszkania wspomagane. Dadzą one szanse usamodzielnienia osobom doświadczonym kryzysem psychicznym oraz sprawdzenia się w gospodarowaniu własną przestrzenią życiową.

 

Wszystkie dodatkowe informacje na temat projektu i rekrutacji dostępne są pod numerem telefonu 505 005 552  i w regulaminie projektu.

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: aktywnaintegracja@fundacja-leonardo.pl

Skip to content