Środowiskowy dom Samopomocy Wola Kalinowska

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Kalinowskiej powstał w 2001 roku i początkowo był prowadzony przez jednostkę budżetową powiatu krakowskiego, a od połowy 2005 roku, prowadzony jest przez Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Kalinowskiej jest placówką przeznaczoną dla 30 osób niepełnosprawnych z doświadczeniem choroby psychicznej i niepełnosprawnych intelektualnie z gmin: Skała, Sułoszowa, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Kalinowskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”
Ul. Szkolna 12, Wola Kalinowska
32-045 Sułoszowa
12 389 29 79, 500 203 713

Podstawa prawna

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /jednolity tekst Dz. U. z 2009 r.Nr175, poz.1362 z późn. zmianami/.
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy Dz.U. Z 2010 r. Nr 238, poz.1586
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego /Dz.U. Z 1694 r. Nr 111, poz.535 z późn. zmianami/.
 • Ustawy z dnia 29 maja 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/ Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zmianami/.
 • Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. / Dz. U. nr 157, poz.1240 z późn. zmianami/.
 • Umowy zawartej pomiędzy Fundacją Wspierania Rozwoju Społecznego „ Leonardo” a Burmistrzem Miasta i Gminy.

Zadanie to jest finansowane ze środków budżetu państwa.

Cele

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia i oparcia społecznego Uczestnikom Domu. Pracownicy domu współpracują w szczególności z rodzinami, opiekunami i osobami bliskimi jak również z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, kościołami, organizacjami pozarządowymi . Stały kontakt ze Szkołami Podstawowymi szczególnie z sąsiadującą z nami Szkołą Podstawową w Woli Kalinowskiej, Poradniami Zdrowia Psychicznego, innymi Ośrodkami Wsparcia oraz Domami Pomocy Społecznej, a tym samym spotkaniami z młodzieżą, społecznością lokalną, co przyczynia się do budowania sieci oparcia społecznego dla Uczestników Domu (zgodnie z §21 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.)

Podtrzymywanie i rozwijane umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia realizowane jest poprzez udział beneficjentów w treningach umiejętności praktycznych w ramach pracowni lub zajęciach dodatkowych. Treningi w pracowniach, udział w wycieczkach usamodzielniają uczestników, w podejmowaniu ważnych decyzji i nowych aktywności, motywują do pracy nad sobą i do budowania pozytywnej postawy wobec siebie i otoczenia.

Ponadto Uczestnicy nabywają i podtrzymują nawyki systematyczności, uczą się przełamywać swoje lęki oraz z góry nie nastawiać się negatywnie do sytuacji nowych i nieznanych. Mają możliwość sprawdzenia umiejętności radzenia sobie poza miejscem zamieszkania przez co mogą korzystać z uroków innych miejsc. Dostrzegają , że czasem wystarczy opowiedzieć o wątpliwościach i obawach na forum grupy by upewnić się, że każdy je przeżywa i nie są one tak duże jak wcześniej się wydawały. Rozmowa pomaga sprecyzować czego konkretnie się obawiają i jak te obawy można zmniejszyć lub całkowicie zniwelować, a samo pokonanie dotychczasowego lęku przed wyjazdem, spotkaniem się z większym i nieznanym gronem ludzi choć raz, zwiększa pewność siebie i daje siłę do podejmowania kolejnego starcia z własnym lękiem.

Oferta

Dom świadczy usługi w ramach poszczególnych treningów funkcjonowania w życiu społecznym zgodnie z art. 51 a ust.2 Ustawy o pomocy społecznej i § 14 pkt 1-8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w prawie środowiskowych domów samopomocy.

Usługi te, obejmują w szczególności:

 • Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 • Niezbędna opiekę;
 • Terapię ruchową , w tym: zajęcia sportowe , turystykę i rekreację;

Usługi w domu świadczone są w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych – § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Kalinowskiej odbywają się treningi w ramach następujących pracowni terapeutycznych: kulinarnej, plastyczno-ceramicznej, witrażu, komputerowej, majsterkowicza. Poszczególne treningi odbywają się zgodnie z planem pracy i harmonogramem zajęć terapeutycznych. Uczestnicy są podzieleni na grupy terapeutyczne, które rotacyjnie, co miesiąc, zmieniają pracownie. Miesięczny trening w tej samej grupie sprzyja wzajemnemu poznawaniu się Uczestników, uczy współpracy i odpowiedzialności, pozwala poznać dane zagadnienie szerzej, a nową umiejętność utrwalić dzięki metodzie wielokrotnych powtórzeń. Cykliczne powtarzanie poszczególnych treningów wpływa pozytywnie na utrwalanie wypracowanych umiejętności, czynności, nawyków i zachowań. Treningi skoncentrowane są przede wszystkim na pracy nad i z uczestnikiem, nad jego trudnościami w przełamywaniu barier psychicznych przed nowymi sytuacjami.

Kadrę- zespół wspierająco-aktywizujący Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Kalinowskiej tworzą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe:

 • psycholog
 • pedagog
 • instruktor terapii zajęciowej
 • terapeuta zajęciowy
 • pracownik socjalnyoraz inne specjalistyczne , które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu zgodnie z § 10 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.

PONADTO W NASZYM KLUBIE MOŻESZ RÓWNIEŻ…

Liczyć na miłą domową atmosferę,

porozmawiać i być wysłuchanym,

spędzić dobrze i twórczo czas,

a także

skorzystać z prysznica, pralki, z dostępu do Internetu

JEŻELI…

Jesteś młody lub czujesz się młodo

Chciałbyś znaleźć grupę osób podobnych do siebie

Masz dość siedzenia w domu

Mieszkasz na terenie Gminy Sułoszowa, Jerzmanowice –Przeginia, Skała, Wielka Wieś

Masz powyżej 18 lat

Leczysz się psychiatrycznie i czujesz, że jesteś gotowy do podjęcia kolejnego kroku w swojej rehabilitacji

PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ I ZOBACZ JAK U NAS JEST !!!

Zapraszamy serdecznie emot

ZASADY PRZYJĘCIA

Skierowanie do domu na pobyt dzienny odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie!!!

Zasady, które osoba musi spełnić aby uzyskać decyzję administracyjną kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy §7 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy:

Osoba zainteresowana pobytem w ŚDS składa wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny do OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

do w/w wniosku dołącza 2 zaświadczenia lekarskie:

 • zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa w występujących zaburzeniach psychicznych
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o ile osoba takie posiada
Skip to content