Dom Dziennego Pobytu „Aktywny Senior”

DOM DZIENNEGO POBYTU „AKTYWNY SENIOR” FUNDACJI „LEONARDO” W KRAKOWIE PRZY UL. PIEKARSKIEJ 3

Dom Dziennego Pobytu „Aktywny Senior” Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla Seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Dom działa od 1 września 2020 roku i jest placówką przeznaczoną dla 20 osób w wieku 60+.

Projekt Dom Dziennego Pobytu „Aktywny Senior” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

DOM DZIENNEGO POBYTU „AKTYWNY SENIOR”
ul. Piekarska 3
31-067 Kraków
Godziny otwarcia: Pon – Pią od 7:30 – 15:30

517 827 455

Podstawa prawna

Dom Dziennego Pobytu „Aktywny Senior” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

  1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj.: Dz. U. z Dz. U z 2019 r. poz. 1507);
  2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tj.: Dz. U z 2018 poz. 1878);
  3. Ustawy z dnia 29 maja 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U 2019 poz. 688);
  4. Statutu Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”;
  5. Regulaminu Organizacyjnego Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”;
  6. Umowy o finansowaniu kosztów działalności nr RPMP.09.02.02-12-0497/19-00.

Projekt „Dom dziennego pobytu „Aktywny senior” Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cele

Celem działalności Domu Dziennego Pobytu jest:

 1. zapewnienie dziennej opieki i aktywizacji osób w wieku 60+;
 2. oferowanie opieki i polepszanie funkcjonowania Seniorów i ich rodzin;
 3. pomoc w osiąganiu i utrzymywaniu przez osoby w wieku 60+ optymalnego poziomu samodzielności i aktywności;
 4. wsparcie jak najdłuższego pozostawania przez osoby starsze w ich miejscu zamieszkania;
 5. odciążenie i podnoszenie jakości opieki rodzinnej.

Cele te realizujemy w szczególności poprzez:

 1. usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne;
 2. usługi aktywizująco-usprawniające;
 3. usługi wspomagające.

Każda osoba korzystająca z oferty naszego Domu ma możliwość rozwijania swoich umiejętności
i talentów podczas zajęć z terapii zajęciowej, rehabilitacyjnych oraz psychoedukacyjnych. Zespół Domu kieruje się w swojej pracy Deklaracją Wizji i Wartości Fundacji „Leonardo”, tworząc dobre miejsce z rodzinną atmosferą i koncentrując się na wysokiej jakości oferowanego wsparcia, indywidualnym podejściu do każdego oraz budowaniu zaufania opartego na partnerstwie.

OFERUJEMY POMOC W POKONYWANIU CODZIENNYCH TRUDNOŚCI ORAZ WSPARCIE W POWROCIE DO AKTYWNEGO I PEŁNEGO RADOŚCI ŻYCIA

Projekt „Dom dziennego pobytu „Aktywny senior” Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta

W ramach oferowanego wsparcia proponujemy Seniorom uczestnictwo w zajęciach indywidualnych oraz grupowych z:

 • terapii zajęciowej,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • treningu pamięci,
 • treningu zaradności życiowej,
 • psychoedukacji.

Proponujemy także współpracę w zakresie:

  • pomocy w radzeniu sobie ze sprawami urzędowymi i w placówkach opieki zdrowia,
  • pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną,
  • pomoc w organizowaniu aktywnych form spędzania czasu wolnego,
  • udział w wyjściach integracyjnych, wycieczkach, wyjściach kulturalno-oświatowych i krajoznawczych,
  • pomoc w realizacji zadań życia codziennego.

Projekt „Dom dziennego pobytu „Aktywny senior” Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZASADY PRZYJĘCIA

Droga administracyjna – czyli jak można się do nas dostać?

Jeżeli chcesz podjąć z Nami współpracę i stać się członkiem społeczności naszego Domu skontaktuj się z Nami:

tel. 517 827 455, e-mail: domseniora@fundacja-leonardo.pl lub przyjdź do Nas – czekamy po adresem Piekarska 3, Kraków (parter).

Przyznanie prawa do pobytu w naszym Domu wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego i psychologa wywiadu środowiskowego oraz złożenia przez Uczestnika pisemnej prośby w postaci Formularza zgłoszeniowego.

Osoby zainteresowane przyznaniem prawa do pobytu w Domu zachęcamy do kontaktu
z Koordynatorem Zespołu Terapeutycznego celem podjęcia działań rekrutacyjnych. Do Formularza zgłoszeniowego należy załączyć zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w Domu wraz z informacją o dopuszczalnych formach oraz ograniczeniach w podejmowanych formach usprawniania ruchowego. W przypadku jakichkolwiek trudności służymy wszelką pomocą w załatwianiu wszelkich niezbędnych zaświadczeń
i dokumentów.

Projekt „Dom dziennego pobytu „Aktywny senior” Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content