Dom Dziennego Pobytu „Aktywny Senior”

Projekt „Dom dziennego pobytu „Aktywny senior” Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „DOM DZIENNEGO POBYTU AKTYWNY SENIOR”

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” wraz z Partnerem projektu Da Vinci Sp. z o.o. realizuje projekt Dzienny Dom Pobytu „Aktywny Senior”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem realizacji projektu jest wsparcie i aktywizacja osób w wieku 60+ oraz ich opiekunów nieformalnych i objęcie ich opieką, która umożliwi im pokonywanie codziennych trudności oraz powrót do samodzielnego funkcjonowania, a opiekunom umożliwi uzyskanie opieki psychologicznej i poradzenie sobie z wypaleniem psychicznym, a co za tym idzie podniesie jakość opieki rodzinnej. W ciągu całego okresu trwania projektu objętych wsparciem będzie ponad 60 Seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków i wykazujących niesamodzielność w chociaż jednej dziedzinie życia oraz 30 opiekunów nieformalnych osób starszych.

Projekt obejmuje zapewnienie dziennej opieki 20 Seniorom w ramach Domu Dziennego Pobytu oraz 10 osobom w wieku 60+ w ramach usług asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania, a także ich opiekunom nieformalnym.

W ramach projektu oferujemy Seniorom świadczenia w zakresie trzech obszarów: usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, usług aktywizująco-usprawniających oraz usług wspomagających, obejmujące m.in.:

 • udział w tworzeniu indywidualnego planu działania określającego obszary do rehabilitacji i pracy,
 • profesjonalną opiekę pielęgniarską,
 • udział w indywidualnej fizjoterapii,
 • udział w sesjach z psychologiem i psychoterapeutą,
 • wsparcie pracownika socjalnego w zakresie załatwiania dokumentów i spraw związanych z uzyskiwaniem świadczeń,
 • zajęcia ruchowe, aktywizujące i usprawniające ogólne funkcjonowanie,
 • udział w Grupie Wsparcia dla osób opiekujących się Seniorami,
 • rozwijanie zdolności i talentów w ramach terapii zajęciowej,
 • edukację i wsparcie w zakresie promocji zdrowia,
 • udział w wydarzeniach kulturalnych.

Serdecznie zapraszamy do projektu Seniorów, którzy:

 • ukończyli 60 rok życia,
 • są mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków,
 • mają trudność w codziennym funkcjonowaniu i wymagają wsparcia w którejś z dziedzin życia.

 

W ramach projektu oferujemy faktycznym opiekunom osób niesamodzielnych:

 • poradnictwo indywidualne w formie wsparcia psychologicznego,
 • udział w grupie wsparcia dla opiekunów osób zależnych,
 • udział w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy, profilaktyki i pielęgnacji,
 • możliwość skorzystania z pomocy asystenta osoby z niepełnosprawnościami w opiece nad osobą zależną w miejscu jej zamieszkania.

Serdecznie zapraszamy do projektu opiekunów osób zależnych, którzy:

 • opiekują się osobą w wieku 60+
 • nie pobierają z racji opieki nad Seniorem żadnego wynagrodzenia formalnego
 • borykają się z obciążeniem psychicznym w związku z opieką nad osobą starszą.

Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę również dodatkowe kryteria, wskazane w regulaminie projektu.

Seniorzy będą rekrutowani do projektu w co najmniej 4 turach co około 2-3 miesiące, przy czym zgłoszenia do projektu przyjmowane będą przez cały okres trwania projektu.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 673 015,45

Skip to content