Środowiskowy dom Samopomocy Kraków

Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji „Leonardo” w Krakowie ul. Piekarska 3 jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych w Gminie Kraków. Kontynuujemy działalność Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego który powstał w 1982 roku a nasz ŚDS działa od 2001 roku. Był on jednym z pierwszych domów zajmujących się pomocą dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Ośrodek przeznaczony jest dla 47 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym.

Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji „Leonardo” w Krakowie
ul. Piekarska 3
31-067 Kraków
Godziny otwarcia: Pon – Pią od 7:00 – 16:00
12 430 63 13, 512 297 887

Podstawa prawna

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /jednolity tekst Dz. U. z 2009 r.Nr175, poz.1362 z późn. zmianami/.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy Dz.U. Z 2010 r. Nr 238, poz.1586
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego/Dz.U. Z 1694 r. Nr 111, poz.535 z późn. zmianami/.
 • Ustawy z dnia 29 maja 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/ Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zmianami/.
 • Umowy zawartej pomiędzy Fundacją Wspierania Rozwoju Społecznego „ Leonardo” a Gminą Miejską Kraków

Zadanie to jest finansowane ze środków budżetu państwa.

Zadanie realizowane jest we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie.

www.krakow.pl 

www.ngo.krakow.pl

Cele

W Środowiskowym Domu Samopomocy staramy się:

 • Podtrzymywać i rozwijać umiejętności praktyczne niezbędne do samodzielnego życia
 • Podejmować wczesne interwencje w okresach pogorszenia stanu zdrowia psychicznego i fizycznego
 • Zapobiegać pogłębianiu się negatywnych doświadczeń, które mogą się pojawiać po wieloletnim zmaganiu się z niepełnosprawnością
 • Zapewnić wsparcie psychologiczne w łagodzeniu napięcia emocjonalnego w okresach wzmożonego stresu
 • Uaktywnić osoby, które często przez wiele lat zmagały się z bezradnością, bezczynnością i samotnością
 • Budować pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej
 • Poprawić komunikację międzyludzką i polepszyć relacje z innymi
 • Nauczyć się organizować sobie dzień, tydzień
 • Zapewnić oparcie i pomoc uczestnikom oraz ich rodzinom
 • Pomóc rozwinąć zainteresowania i talenty oraz odkrywać swoje dotychczas nie poznane umiejętności

OFERUJEMY POMOC W POKONYWANIU CODZIENNYCH TRUDNOŚCI ORAZ WSPARCIE W POWROCIE DO AKTYWNEGO I PEŁNEGO RADOŚCI ŻYCIA

Oferta

Usługi te obejmują w szczególności:

 • Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 • Niezbędną opiekę;
 • Terapię ruchową , w tym: zajęcia sportowe , turystykę i rekreację;

Zespół wspierająco – aktywizujący Środowiskowego Domu Samopomocy tworzą wspaniali ludzie pełni zapału, wiedzy i wieloletniego doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Zespół tworzy: kierownik, psycholog, terapeuci, pomoce terapeutów, fizjoterapeuta i pielęgniarka.

Proponujemy:

Rozwój swoich umiejętności i talentów podczas różnorodnych treningów w ramach poszczególnych modułów: kulinarny,  plastyczno-rękodzielniczy, tkacki, hafciarski, ceramiczny, komputerowo-multimedialny, zdrowego stylu życia/trening nauki higieny – trening dbałości o wygląd zewnętrzny i otoczenia, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,  udział w warsztatach treningu umiejętności zawodowych będzie realizowany w zależności od kondycji psychicznej uczestnika w porozumieniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie.

Dodatkowo prowadzimy warsztaty teatralno-taneczne, organizujemy wycieczki, wyjścia kulturalne, imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców i opiekunów. Dbamy o wsparcie psychologiczne podczas zajęć grupowych i spotkań indywidualnych. Proponowane formy zajęć dostosowane są do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestnika.

ZASADY PRZYJĘCIA

Droga administracyjna – czyli jak można się do nas dostać?

Skierowanie do naszego domu na pobyt dzienny odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa

Zasady, które osoba musi spełnić aby uzyskać decyzję administracyjną kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy określa §7 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy:

Osoba zainteresowana pobytem w ŚDS składa wniosek o skierowanie na pobyt do Filii MOPS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania

Do w/w wniosku dołącza 2 zaświadczenia lekarskie:

 • zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • opinia psychologiczna
Skip to content