Klub Samopomocy „LEONARDO” w Wieliczce

Głównym założeniem powstania Klubu Samopomocy „Leonardo” są działania na rzecz integracji osób o podobnych doświadczeniach i problemach życiowych wynikających z przebytego kryzysu psychicznego. Wsparcie kierowane jest do 35 osób zamieszkałych na teranie Miasta i Gminy Wieliczka. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewody Małopolskiego.

Klub Samopomocy ”Leonardo”
Wincentego Pola 20A
32-020 Wieliczka

os. Sienkiewicza 24.
32-020 Wieliczka

Godziny otwarcia: Pon – Pią od 16:00 – 20:00
505 005 552

Podstawa prawna

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

Funkcjonowanie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Leonardo” określają następujące przepisy prawne:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163 ze zm.),
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 ze zm.)
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.).
 • umowa z Gminą Wieliczka.

Cele

Udział w zajęciach ma się przyczynić do odbudowania i podtrzymywania umiejętności uczestnictwa w życiu codziennym oraz powrocie do pełnienia ról społecznych poprzez:

 • Odzyskiwanie samokontroli i podniesienie poziomu samooceny przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego,
 • Zwiększanie samodzielności i aktywności w codziennych czynnościach,
 • Zminimalizowanie poczucia wykluczenia i samotności,
 • Poprawa relacji społecznych w środowisku funkcjonowania,
 • Pobudzanie i rozwój zainteresowań oraz wykształcenie umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • Podejmowanie ról społecznych,
 • Stwarzanie warunków do funkcjonowania grup samopomocowych,
 • Wspieranie aktywizacji zawodowej,
 • Zachęcanie do zwracania uwagi na odpowiedzialność za własne zdrowie i wzajemną samopomoc.

Oferta

W ramach pomocy w pokonywaniu codziennych trudności Klub oferuje:

 • Wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego i poszukiwania pracy,
 • Zajęcia propagujące zdrowy i aktywny tryb życia,
 • Spotkania ze specjalistami m.in.: prawniem, lekarzami różnych dziedzin, dietetykiem oraz psychologiem,
 • Grupy samopomocy,
 • Szeroka oferta dla miłośników kultury i sztuki, w tym dyskusje w klubie filmowym,  zajęcia teatralne i taneczne, wycieczki oraz wyjścia kulturalne (teatr, kino, muzeum),
 • W klubie działa mini kawiarenka,

Proponujemy:

Rozwój swoich umiejętności i talentów podczas różnorodnych treningów w ramach poszczególnych modułów: kulinarny,  plastyczno-rękodzielniczy, tkacki, hafciarski, ceramiczny, komputerowo-multimedialny, zdrowego stylu życia/trening nauki higieny – trening dbałości o wygląd zewnętrzny i otoczenia, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,  udział w warsztatach treningu umiejętności zawodowych będzie realizowany w zależności od kondycji psychicznej uczestnika w porozumieniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie.

Dodatkowo prowadzimy warsztaty teatralno-taneczne, organizujemy wycieczki, wyjścia kulturalne, imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców i opiekunów. Dbamy o wsparcie psychologiczne podczas zajęć grupowych i spotkań indywidualnych. Proponowane formy zajęć dostosowane są do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestnika.

ZASADY PRZYJĘCIA

Odbiorcami klubu są osoby zamieszkałe na terenie Gminy Wieliczka z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które potrzebują nieformalnego kontaktu terapeutycznego. Klub działa 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 do 20:00.

Klub Samopomocy działa w oparciu o uproszczoną procedurę rekrutacji beneficjentów.
Od uczestników Klubu wymagane jest dopełnienie minimum formalności. Jedynymi dokumentami, który obowiązują przy przyjęciu do Klubu jest deklaracja uczestnictwa oraz akceptacja regulaminu działania placówki.

Skip to content