Zapytanie ofertowe nr 08/2017

20 września 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/2017: Pracownik socjalny w mieszkaniach wspomaganych zlokalizowanych w Wieliczce oraz w Nowym Targu. 

Przedmiotem zapytania jest usługa świadczenia pracy pracownika socjalnego w mieszkaniu wspomaganym w wymiarze 8 godzin miesięcznie na mieszkanie zlokalizowane w Wieliczce oraz 8 godzin miesięcznie na mieszkanie w Nowym Targu. Mieszkania wspomagane o których mowa w zamówieniu realizowane są jako forma wsparcia uczestników projektu pn. „Aktywni – Kompetentni – Samodzielni” – realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, nr projektu RPMP.09.01.02-12-0175/16 w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.08.2018 r.

Skip to content