Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami, to projekt Fundacji Leonardo, z którego, w okresie od stycznia 2021 do grudnia 2021 r., będą mogli korzystać mieszkańcy województwa małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.   Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Pomoc w ramach pracy Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami obejmuje:

  1. pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika projektu miejsce
  2. pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika projektu przy ich realizacji,
  3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  4. pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  5. pomoc w korzystaniu z dóbr kultury,
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia można uzyskać:

– telefonicznie pod numerem tel. 660797764 (8.00 – 15.00)

– osobiście w Biurze Projektu, os. Młodości 8, 31-908 Kraków

– mailowo, pod adresem: aon@fundacja-leonardo.pl

Wartość projektu: 1.500.000 zł

Dofinansowanie: 1.500.000 zł

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.