Klub Samopomocy „LEONARDO” w Wieliczce

Głównym założeniem powstania Klubu Samopomocy „Leonardo” są działania na rzecz integracji osób o podobnych doświadczeniach i problemach życiowych wynikających z przebytego kryzysu psychicznego. Wsparcie kierowane jest do 35 osób zamieszkałych na teranie Miasta i Gminy Wieliczka. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewody Małopolskiego.

Klub Samopomocy ”Leonardo”
Wincentego Pola 20A
32-020 Wieliczka

os. Sienkiewicza 24.
32-020 Wieliczka

Godziny otwarcia: Pon – Pią od 16:00 – 20:00
505 005 552

Podstawa prawna

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

Funkcjonowanie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Leonardo” określają następujące przepisy prawne:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163 ze zm.),
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 ze zm.)
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.).
 • umowa z Gminą Wieliczka.

Cele

Udział w zajęciach ma się przyczynić do odbudowania i podtrzymywania umiejętności uczestnictwa w życiu codziennym oraz powrocie do pełnienia ról społecznych poprzez:

 • Odzyskiwanie samokontroli i podniesienie poziomu samooceny przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego,
 • Zwiększanie samodzielności i aktywności w codziennych czynnościach,
 • Zminimalizowanie poczucia wykluczenia i samotności,
 • Poprawa relacji społecznych w środowisku funkcjonowania,
 • Pobudzanie i rozwój zainteresowań oraz wykształcenie umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • Podejmowanie ról społecznych,
 • Stwarzanie warunków do funkcjonowania grup samopomocowych,
 • Wspieranie aktywizacji zawodowej,
 • Zachęcanie do zwracania uwagi na odpowiedzialność za własne zdrowie i wzajemną samopomoc.

Oferta

W ramach pomocy w pokonywaniu codziennych trudności Klub oferuje:

 • Wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego i poszukiwania pracy,
 • Zajęcia propagujące zdrowy i aktywny tryb życia,
 • Spotkania ze specjalistami m.in.: prawniem, lekarzami różnych dziedzin, dietetykiem oraz psychologiem,
 • Grupy samopomocy,
 • Szeroka oferta dla miłośników kultury i sztuki, w tym dyskusje w klubie filmowym,  zajęcia teatralne i taneczne, wycieczki oraz wyjścia kulturalne (teatr, kino, muzeum),
 • W klubie działa mini kawiarenka,

Proponujemy:

Rozwój swoich umiejętności i talentów podczas różnorodnych treningów w ramach poszczególnych modułów: kulinarny,  plastyczno-rękodzielniczy, tkacki, hafciarski, ceramiczny, komputerowo-multimedialny, zdrowego stylu życia/trening nauki higieny – trening dbałości o wygląd zewnętrzny i otoczenia, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,  udział w warsztatach treningu umiejętności zawodowych będzie realizowany w zależności od kondycji psychicznej uczestnika w porozumieniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie.

Dodatkowo prowadzimy warsztaty teatralno-taneczne, organizujemy wycieczki, wyjścia kulturalne, imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców i opiekunów. Dbamy o wsparcie psychologiczne podczas zajęć grupowych i spotkań indywidualnych. Proponowane formy zajęć dostosowane są do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestnika.

ZASADY PRZYJĘCIA

Odbiorcami klubu są osoby zamieszkałe na terenie Gminy Wieliczka z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które potrzebują nieformalnego kontaktu terapeutycznego. Klub działa 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 do 20:00.

Klub Samopomocy działa w oparciu o uproszczoną procedurę rekrutacji beneficjentów.
Od uczestników Klubu wymagane jest dopełnienie minimum formalności. Jedynymi dokumentami, który obowiązują przy przyjęciu do Klubu jest deklaracja uczestnictwa oraz akceptacja regulaminu działania placówki.