Oferty pracy – ŚDS Wola Kalinowska

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

psycholog w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Kalinowskiej,
ul. Szkolna 12 w wymiarze pełnego etatu

Aplikacje prosimy składać na adres:

Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Kalinowskiej,
ul. Szkolna 12, 32-045 Wola Kalinowska
lub sds.wk@fundacja-leonardo.pl
tel: +48 512 297 887

Stanowisko: psycholog

 1. Wymagania formalne:
  a) obywatelstwo polskie,
  b) pełna zdolność do czynności prawnych,
  c) korzystanie w pełni z praw publicznych,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  e) niekaralność za przestępstwa umyślne,
  f) wykształcenie wyższe kierunkowe, predyspozycje zawodowe.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość podstaw prawnych t.j.:
  – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.

  w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr. 238 poz. 1586 z późn. zm.);

  – Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507)

  – Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 poz. 1878);

  – Ustawy z dnia 29 maja 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dz. U. 2019 poz. 688);

  b) samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, cierpliwość i odporność na stres,

  c) zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę, bardzo dobra organizacja pracy.

 3. Warunki pracy i płacy:
  a) umowa o pracę na czas określony po umowie na okres próbny
  b) wynagrodzenie zasadnicze i inne elementy wynagrodzenia zgodne z regulaminem wynagradzania Fundacji „Leonardo” w Krakowie.
 4. Wymagane dokumenty:
  a) CV,
  b) list motywacyjny,
  c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.Dodatkowo mile widziane referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji.
 5. Termin składania dokumentów:
  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 r.