Oferty pracy – ŚDS Wola Kalinowska

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

 

 Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”
ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownika w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Kalinowskiej
w wymiarze pełnego etatu

 

Nazwa i adres jednostki:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Kalinowskiej
Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo
32-045 Sułoszowa, Wola Kalinowska, ul. Szkolna 12

 

 1. Wymagania formalne:
  a) obywatelstwo polskie.
  b) pełna zdolność do czynności prawnych.
  c) korzystanie w pełni z praw publicznych,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  e) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  f) spełnienie wymogu § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki w sprawie środowiskowych domów samopomocy: wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu samopomocy oraz co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
  g) spełnienie wymogu art.122 Ustawy o pomocy społecznej: co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 2. Wymagania dodatkowe:
    a) znajomość obowiązujących regulacji prawnych t.j.:

  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy z późniejszymi zmianami
  • Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami
  • Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 19 sierpnia 1994 roku z późniejszymi zmianami
  • Deklaracji Wizji i Wartości Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” informacja zawarta na stronie Fundacji.

b) kierowanie i odpowiedzialność za działalność merytoryczną Środowiskowego Domu Samopomocy
c) samodzielność w działaniu, umiejętność kierowania zespołem, kreatywność, cierpliwość i odporność na stres
d) zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę, bardzo dobra organizacja pracy.

  • Z uwagi na konieczność organizacji pracy wymagane prawo jazdy kategorii B.
 1. Warunki pracy i płacy:
  a) umowa o pracę na czas realizacji zadania po umowie na okres próbny
  b) wynagrodzenie zasadnicze i inne elementy wynagrodzenia zgodne z regulaminem wynagradzania Fundacji Leonardo w Krakowie.
 1. Wymagane dokumenty:
  a) cv,
  b) list motywacyjny,
  c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych wynikające z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu procesu rekrutacyjnego

Dodatkowo mile widziane referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji.

Termin i miejsce składania dokumentów: zgłoszenia kandydatów drogą elektroniczną proszę przesyłać na adres: sds.wk@wp.pl, sds.wk@fundacja-leonardo.pl, lub w wersji papierowej na adres: Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”, os. Młodości 8, 31-908 Kraków z dopiskiem KANDYDAT NA STANOWISKO KIEROWNIKA DO ŚDS W WOLI KALINOWSKIEJ. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 31 października 2021 r. W razie dodatkowych  pytań zapraszam do kontaktu pod numerem tel.  512 297 887