Oferty pracy – WTZ Skała

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

psycholog w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skale, ul. Langiewicza 8
w wymiarze pełnego etatu

Aplikacje prosimy składać na adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Skale,
ul. Langiewicza 8, 32-043 Skała
lub wtzskala@fundacja-leonardo.pl
tel: +48 500 203 719

Stanowisko: psycholog

 1. Wymagania formalne:
  a) obywatelstwo polskie,
  b) pełna zdolność do czynności prawnych,
  c) korzystanie w pełni z praw publicznych,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  e) niekaralność za przestępstwa umyślne,
  f) wykształcenie wyższe kierunkowe, predyspozycje zawodowe.
 2. Wymagania dodatkowe:a) samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, cierpliwość i odporność na stres,
  b) zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę, bardzo dobra organizacja pracy.
 3. Warunki pracy i płacy:a) umowa o pracę na czas określony po umowie na okres próbny
  b) wynagrodzenie zasadnicze i inne elementy wynagrodzenia zgodne z regulaminem wynagradzania Fundacji „Leonardo” w Krakowie.
 4. Wymagane dokumenty:a) CV,
  b) list motywacyjny,
  c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.Dodatkowo mile widziane referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji.
 5. Termin składania dokumentów:
  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 30 września 2020 r.

 

instruktora terapii zajęciowej do pracowni plastyczno-rękodzielniczej
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skale, ul. Langiewicza 8
w wymiarze pełnego etatu

 1. Wymagania formalne:
  a) obywatelstwo polskie,
  b) pełna zdolność do czynności prawnych,
  c) korzystanie w pełni z praw publicznych,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  e) niekaralność za przestępstwa umyślne,
  f) wykształcenie wyższe kierunkowe lub wykształcenie policealne w kierunku terapii zajęciowej lub wyższe o kierunku psychologia, pedagogika specjalna lub pokrewne,  predyspozycje zawodowe.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość podstaw prawnych t.j.:
  – rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587 z późniejszymi zmianami),
  – ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
  b) samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, cierpliwość i odporność na stres
  c) zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę, bardzo dobra organizacja pracy.
 3. Warunki pracy i płacy:
  a) umowa o pracę na czas określony po umowie na okres próbny
  b) wynagrodzenie zasadnicze i inne elementy wynagrodzenia zgodne z regulaminem wynagradzania Fundacji „Leonardo” w Krakowie.
 4. Wymagane dokumenty:
  a) CV,
  b) list motywacyjny,
  c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.Dodatkowo mile widziane referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji.
 5. Termin składania dokumentów:

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 15.09.2020 r.