Klub integracji społecznej

Klub Integracji Społecznej „Leonardo” jest miejscem spotkań osób bezrobotnych, które poszukują pracy, własnego rozwoju, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i poznać osoby w podobnej sytuacji życiowej z terenu Miasta Krakowa. Działania Fundacji Leonardo na rzecz osób nieaktywnych zawodowe dla mieszkańców Miasta Krakowa realizujemy od 2007 roku.

http://www.kisleonardo.pl/aktualnosci

Klub Integracji Społecznej „Leonardo”
ul. Krakusa 8
Kraków
Godziny otwarcia: Pon – Pią 08:00 16:00
12 263 00 88

Podstawa prawna

Klub Integracji Społecznej „Leonardo” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym /jednolity tekst Dz.U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 z późn. zmianami/.
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /jednolity tekst Dz. U. z 2009 r.Nr175, poz.1362 z późn. zmianami/.
 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /jednoliy tekst. Dz.U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zmianami/.
 • Ustawy z dnia 29 maja 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami/.
 • Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. / Dz. U. nr 157, poz.1240 z późn. zmianami/.
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej /Dz.U. 2012 nr 0, poz. 513/.
 • „Standardów realizacji usług publicznych przez organizacje pozarządowe w Gminie Miejskiej Kraków” stanowiących załącznik do „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018”.
 • Umowy zawartej pomiędzy Fundacją Wspierania Rozwoju Społecznego „ Leonardo”a Gminą Miejską Kraków-Urzędem Miasta Krakowa.

Zadanie to jest finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Klub świadczy usługi między innymi w odniesieniu do art. 18 ust. 2 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Cele

W Klubie Integracji Społecznej wspieramy w zakresie:

 • Nabywania nowych kompetencji społecznych i zawodowych zwiększających szansę na rynku pracy,
 • łagodzenia negatywnych skutków pozostawania bez pracy,
 • wsparcia psychicznego w poradzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i zawodowymi,
 • wsparcia doradczego w zakresie określenia ścieżki rozwoju zawodowego,
 • motywowania do wprowadzania pozytywnych zmian w swoim życiu,
 • szukania rozwiązań zmierzających do poprawy warunków socjalnych i materialnych,
 • budowania wiary we własne możliwości pozwalającej na pełne, satysfakcjonujące uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.

Każda osoba korzystająca z oferty naszego Klubu ma możliwość rozwoju swoich umiejętności społeczno-zawodowych poprzez wzięcie udziału w różnorodnych zajęciach warsztatowych, edukacyjnych i konsultacjach indywidualnych dobranych do aktualnych potrzeb.

Zespół Klubu Integracji Społecznej „Leonardo” tworzą otwarte osoby pełne entuzjazmu, zrozumienia, wiedzy i doświadczenia w zakresie udzielania wsparcia osobom poszukującym pracy. Nasz zespół tworzą: kierownik, psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny. Działania Klubu wspierają również wolontariusze m.in. z firmy Alexander Mann Solutions, praktykanci/stażyści, osoby realizujące prace społecznie użyteczne.

Oferta

Warsztaty psychologiczno-doradcze nakierowane na rozwój umiejętności społecznychi intrapersonalnych. Są to zajęcia aktywizujące, wypełnione dyskusjami i twórczymi ćwiczeniami, w tym zajęcia z przygotowania dokumentów aplikacyjnych, metod poszukiwania pracy, autoprezentacji, efektywnej komunikacji, radzenia sobie ze stresem, współpracy w grupie.

 • Zajęcia edukacyjne mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych w tym: zajęcia z podstaw obsługi komputera, obsługi pakietu Microsoft Office, projektowania stron WWW, języka angielskiego, obsługi biura.;
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Doradztwo zawodowe;
 • Poradnictwo socjalne;
 • Wyjścia kulturalne;
 • Spotkania okolicznościowe.

PONADTO W NASZYM KLUBIE MOŻESZ RÓWNIEŻ…

Liczyć na pyszną kawę i miłą atmosferę, empatyczną rozmowę, a także dostęp do aktualnych ofert pracy z GUP, fachowej literatury oraz komputera i Internetu.

JEŻELI…

Mieszkasz na terenie Miasta Krakowa, pozostajesz poza rynkiem pracy, nie pobierasz zasiłku z Urzędu Pracy, renty ani emerytury, potrzebujesz podnieść swoje kompetencje zawodowe i społeczne, chcesz poznać osoby z podobnymi doświadczeniami, masz dość poczucia bezradności i osamotnienia.

PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ I ZOBACZ JAK U NAS JEST !!!

ZASADY PRZYJĘCIA

DROGA ADMINISTRACYJNA-CZYLI JAK MOŻESZ ZOSTAĆ PRZYJĘTY DO NASZEGO KLUBU?

Uczestnictwo w Klubie wiąże się z podpisaniem kontraktu socjalnego, czyli umowy pomiędzy Uczestnikiem a MOPS-em Kraków oraz Klubem.

Oferta Klubu jest skierowania do osób bezrobotnych lub niepozostających w zatrudnieniu i wymagających reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków. Warunki, które osoba musi spełnić, aby skorzystać ze wsparcia w ramach Klubu określa art. 1 ust. 2 i 3 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. Zgodnie art. 1 ust. 2 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:

 • bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Top