Projekty

Kampania społeczna „Chorzy psychicznie mogą pracować"

 

 

W ramach projektu „Od zrozumienia do zatrudnienia - praca dla osób chorych psychicznie" zrealizowaliśmy w 2006 r. małopolską kampanię społeczną promująca możliwości zawodowe osób chorujących. Na kampanię złożyła się akcja billboardowi, akcja prasowa oraz cykl spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych i pracodawcami. Projekt finansowany był ze środków EFS i PFRON.

 

Uruchomienie i prowadzenie Klubów Integracyjnych w Wieliczce, Woli Kalinowskiej, Skale i Gorzycach.

Kluby integracyjne przeznaczone są dla osób, które potrzebują wsparcia, a mają trudności w regularnym korzystaniu z zajęć terapeutycznych w ośrodkach specjalistycznych. Kluby działają do późnych godzin popołudniowych, tak by każdy mógł skorzystać z ich oferty. Częstotliwość przychodzenia do klubu jest uzależniona od samego uczestnika, gdyż uczestnictwo nie wymaga wydawania decyzji administracyjnej. Kluby gromadzą też osoby, które są aktywne zawodowo. Dzięki możliwości spotkania się w klubie osoby chore psychicznie mogą uzyskiwać wsparcie, poszerzać i utrzymywać kontakty, uzyskiwać istotne informacje oraz zyskują motywację do stałej aktywności. W klubach istotną rolę pełni Prezes oraz jego współpracownicy, którzy organizują życie klubowiczów.

Kontakt:

Klub Integracyjny w Wieliczce
przy Środowiskowym Domu Samopomocy Fundacji "Leonardo"
os. Sienkiewicza 24
32-020 Wieliczka
tel/ fax 012/ 288 32 28
e-mail:sds_leonardo@interia.pl

Klub Integracyjny w Woli Kalinowskiej
przy Środowiskowym Domu Samopomocy Fundacji "Leonardo"
Wola Kalinowska 52 A
32 - 045 Sułoszowa
tel/ fax 012/ 389 29 79
e-mail: sdswkleonardo@wp.pl

 

Klub Integracyjny
przy Warsztacie Terapii Zajęciowej
Fundacji "Leonardo"
ul. Langiewicza 8
32-043 Skała
tel./fax 012/ 389 25 37
e-mail:skala-leonardo@wp.pl

 

Klub Integracyjny

przy Warsztacie Terapii Zajęciowej
Fundacji "Leonardo"
ul. 11 Listopada 12
39 - 432 Gorzyce
tel. 015/ 8362370
fax 015/ 8362074

 

Projekt szkoleniowy „Od bierności do aktywności"

 

W ramach projektu zrealizowaliśmy cykl profesjonalnych szkoleń z zakresu ceramiki, witrażu oraz stolarstwa i ramiarstwa dla osób niepełnosprawnych. Szkolenia odbyły się w okresie od października do listopada 2006 roku w Warsztacie Terapeutycznym Fundacji Leonardo w Wieliczce. Szkolenia pozwoliły uczestnikom na nabycie nowych praktycznych umiejętności oraz na polepszenie umiejętności społecznych. Ponadto nawiązały się nowe sieci kontaktów pomiędzy różnymi ośrodkami wsparcia dla osób niepełnosprawnych, co zaowocowało pomysłami kolejnych, już wspólnych projektów.


Uczestnicy projektu

W zajęciach brały udział osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi z następujących ośrodków: ŚDS Fundacji Leonardo z Wieliczki i Woli Kalinowskiej, ŚDS Vita z Krakowa, ŚDS i WTZ Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
z Krakowa, WTZ Stowarzyszenia Dobrej Nadziei z Krakowa, WTZ z ul. Królowej Jadwigii
z Krakowa, ŚDS z Niepołomic, ŚDS z Tomaszkowic, ŚDS z Woli Zachariaszowskiej, ŚDS
z Zegartowic.

Istotne było, aby beneficjentami były osoby: pozostające w stałym leczeniu psychiatrycznym, chorujące psychicznie od wielu lat i nie mające możliwości korzystania z kursów dokształcających z powodu ograniczeń wynikających z choroby. Cel ten został w pełni zrealizowany, gdyż jak wynika z analizy ankiet zgłoszeniowych beneficjentami projektu były osoby utrzymujące się z renty, chorujące od wielu lat i mające długotrwałą przerwę
w aktywności zawodowej, bądź nie mające doświadczenia zawodowego w związku z zaistnieniem choroby psychicznej.


Zakres szkoleń

W szkoleniu ramiarsko-stolarskim ćwiczono umiejętności związane z wykonywaniem ramek, aby każdy z uczestników tego modułu mógł zrobić samodzielnie najprostszą ramkę z gotowych elementów i miał pozytywne doświadczenie, gdyby pozostałe umiejętności stolarskie były możliwe do przyswojenia w mniejszym zakresie. Dzięki rozpoczęciu szkolenia od wykonywania ramek uczestnicy mogli ponadto zyskać pozytywne doświadczenie, iż potrafią wykonać przedmiot użytkowy o wysokiej jakości, nie różniący się od tych, które oglądają w sklepach.

Przedmiotem tego szkolenia były:

- podstawy teoretyczne: gatunki drewna i materiałów drewnopochodnych oraz ich obróbka

- zapoznanie się z obsługą i zastosowaniem narzędzi i urządzeń elektromechanicznych: wyrzynarki, wiertarki, piły kątowej i tarczowej, noża do passportou, frezarki, wkrętaki akumulatorowej

- posługiwanie się przedmiotami mierniczymi

- przechodzenie przez wszystkie kolejne etapy przygotowania przedmiotu użytkowego- od wymiarowania do gotowego produktu

- łączenie poszczególnych elementów przedmiotów użytkowych (ramek do obrazów, zdjęć
i luster, półek, pojemników drewnianych) przy pomocy różnych technik.

Szkolenie witrażowo- ceramiczne przebiegało wg następujących etapów:

- wprowadzenie teoretyczne dotyczące historii, składu chemicznego, zasad kompozycji oraz technik tworzenia witrażu i ceramiki

- używania kolorów do farbowania elementów szklanych i szkliwienia wyrobów ceramicznych

- zapoznanie się z obsługą: lutownicy do łączenia elementów witrażowych i pieca do wypalania ceramiki oraz zasad używania przyrządów do formowania gliny

- poznanie zasad łączenia różnych form ceramiki i szkła oraz ich ozdabiania

- zajęcia praktyczne- począwszy od form prostych, aż po coraz bardziej skomplikowane przedmioty użytkowe (dzbany, lampiony i naczynia gliniane, anioły i kompozycje witrażowe).

Podczas szkolenia witrażowo- ceramicznego uczestnicy byli dzieleni na podgrupy i kształcili kolejno zarówno umiejętności tworzenia witrażu jak i przedmiotów ceramicznych.

Niewymiernym, choć z punktu widzenia pracy terapeutycznej z osobami chorymi psychicznie bardzo istotnym/ efektem udziału w warsztatach, było wzbudzenie u uczestników uczuć: zadowolenia, radości, poczucia satysfakcji, a zatem wzmacnianie samooceny m. in. przez samodzielne wykonywanie poszczególnych prac. Jak wiadomo, chorobie psychicznej towarzyszy spłycenie odczuwania uczuć, apatia i częste wycofywanie się z podjętych aktywności, dlatego efekt ten zasługuje na szczególne podkreślenie.

Otrzymanie certyfikatów potwierdzających obecność na kursie i zyskanie podstawowych umiejętności w zakresie danego modułu szkoleniowego oraz możliwość zabrania jednej z wykonanych własnoręcznie prac byłą nie tylko uwieńczeniem włożonego trudu i wymierną korzyścią z udziału w szkoleniu, ale też trwałym przedmiotem zachęcającym do podjęcia decyzji o kolejnych szkoleniach. Ponadto prezentowanie tych prac w najbliższym otoczeniu- zarówno w swoim ośrodku wsparcia, jak i w rodzinie czy wśród przyjaciół może być dodatkowym wzmocnieniem poczucia swojej wartości i kompetencji, a często zyskania szacunku czy podziwu za fachowe wykonanie swojej pracy. 

 

Projekt „Od umiejętności do możliwości" szkolenia dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. 

Projekt realizowany jest w terminie od 01.09.2007r. do 31.12.2007r i obejmuje 4 edycje szkoleń. W każdej edycji realizowany jest cykl szkoleń w 4 różnych specjalnościach: 

 

Szkolenia z zakresu ceramiki
 

1. Spotkanie wstępne - kontakt indywidualny specjalistów (terapeuty zajęciowego, psychologa, pedagoga) z uczestnikami przygotowujący do podjęcia szkolenia wg zapotrzebowania i stanu psychicznego osób chorych

2. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zależności od modułu w zakresie ceramiki.

3. Wprowadzenie teoretyczne w zakresie:zarys historii ceramiki, rodzajów gliny i technik ceramicznych (formowanie na kole, lepienie ręczne)

4. Zasady kompozycji w zakresie w ceramiki

5. Ceramiczne zajęcia warsztatowe: wyrabianie gliny, budowanie prostych form glinianych, dekorowanie i ozdabianie naczyń, szkliwienie, rodzaje i zastosowanie farb, łączenie różnych form ceramiki, zasady działania pieca do wypalania ceramiki, sposoby wypalania ceramicznego i rodzaje pieców ceramicznych.

 

Szkolenia z zakresu witrażu 

1. Spotkanie wstępne - kontakt indywidualny specjalistów (terapeuty zajęciowego, psychologa, pedagoga) z uczestnikami przygotowujący do podjęcia szkolenia wg zapotrzebowania i stanu psychicznego osób chorych

2. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zależności od modułu w zakresie witrażu

3. Wprowadzenie teoretyczne w zakresie: zarys historii, składu chemicznego oraz rodzajów szkła, technik witrażu (witraż tradycyjny, witraż Tiffanyego), zapoznanie z rodzajami szkliwa i metodami szkliwienia.

4. Zasady kompozycji szkła

5. Warsztatowe zajęcia z zakresu witrażu: przygotowanie projektów i materiałów- technika cięcia i szlifowania szkła, umiejętność posługiwania się narzędziami np lutownicą, wykonywanie prostych wzorów , przygotowywanie materiałów wg wymiarów, cięcie krzywoliniowe

6. Przygotowanie warsztatu- podziału zadań na czynności.


Szkolenia z zakresu stolarstwa

 1. Spotkanie wstępne - kontakt indywidualny specjalistów (terapeuty zajęciowego, psychologa, pedagoga) z uczestnikami przygotowujący do podjęcia szkolenia, wg zapotrzebowania i stanu psychicznego osób chorych

2. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z maszynami do obróbki drewna.

3. Wprowadzenie teoretyczne w zakresie: zarys historii drewna, rodzajów drewna

4. Zajęcia warsztatowe stolarskie: przygotowanie wzorów ramek na obrazy rysunki, zdjęcia
i grafiki, umiejętność posługiwania się narzędziami, wykonywanie prostych wzorów z drewna
i materiałów drewnopochodnych (np. podstawek), przygotowywanie materiałów wg wymiarów, cięcie krzywoliniowe, zbrojenie elementów drewnopochodnych, okleinowanie obrzeży, łączenie elementów drewnopochodnych i obróbka wykończeniowa. 

Szkolenia z zakresu gastronomii 

1. Spotkanie wstępne-kontakt indywidualny specjalistów (terapeuty zajęciowego, psychologa, pedagoga) z uczestnikami przygotowujący do podjęcia szkolenia wg zapotrzebowania i stanu psychicznego osób chorych

2. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zależności od modułu w zakresie gastronomii.

3. Wprowadzenie teoretyczne w zakresie: gospodarstwa domowego, omówienie sporządzania potraw zgodnie z wymogami technologii produkcji, obsługa urządzeń gastronomicznych, formy obsługi konsumenta.

4. Zajęcia warsztatowe z gastronomii: przygotowanie zup i sosów, ciast i deserów, sałatek
i surówek, kuchnię staropolską i regionalną. Wprowadzenie zasad żywienia, nabycie przez uczestników warsztatów umiejętności sporządzania potraw zgodnie z wymogami technologii
i higieny produkcji oraz prawidłowej obsługi urządzeń gastronomicznych. Zakres tematyczny szkolenia cateringowego będzie obejmował przygotowanie potraw, formy obsługi konsumenta: systemy obsługi kelnerskiej, etykę zawodową, przygotowanie sali na przyjęcia, zasady nakrywania do stołu, estetykę i dekorację, techniki noszenia tac i naczyń, podawanie potraw; obsługę przyjęć okolicznościowych: bankiet zasadniczy, bankiet typu angielskiego, przyjęcie typu coctail-party, przyjęcia różne.